دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

دومین روز حضور دانش آموزان

دومین روز حضور دانش آموزان در مدرسه

با رعایت تمامی  دستور العمل های بهداشتی 

سال تحصیلی 400-99

ضدعفونی

ضدعفونی مداوم فضای کلاس وآموزشگاه و رعایت دستور العمل های بهداشتی 

اولین روز سال تحصیلی 400-99

شروع سال تحصیلی 400-99

اولین روز حضور دانش آموزان در مدرسه سال تحصیلی 400-99

کنترل تب مراجعه کنندگان

کنترل تب مراجعه کنندگان 

فعالیت های بهداشتی

ضد عفونی فضای آموزشگاه

مشاهده مطالب قدیمی تر...