کادر آموزشی

معلم های مهربان مدرسه

 

نام: فتانه سادات

نام خانوادگی: مردان

مربی: آمادگی تلاش

نام: محبوبه

نام خانوادگی: جلالی

مربی: آمادگی کوشش

نام: اعظم

نام خانوادگی: کریمی

آموزگار: اول تلاش

نام: فیروزه سادات

نام خانوادگی: موسوی پور

آموزگار: اول کوشش

نام :نرجس

نام خانوادگی: رضایت

آموزگار: دوم تلاش

نام:معصومه 

نام خانوادگی:درخشنده 

آموزگار: دوم کوشش

نام: الهام

نام خانوادگی: کریمی

آموزگار: سوم تلاش

نام:سمیرا 

نام خانوادگی:منعمیان

آموزگار: سوم کوشش

*کلاس های چهارم، پنجم و ششم به صورت تخصصی برگزار می شود*

آموزگاران تخصصی:

شیدا نژداغی

لیلا رحیمی

عاطفه قناعتی

زینب باقری

فیروزه سادات هاشمی

 

نام: حمید رضا

نام خانوادگی: شاکریان

مربی: ورزش

نام: ملیحه

نام خانوادگی: سجادیه

مربی: هنر

نام: مهدی 

نام خانوادگی:آقاعبداللهیان

مربی:هنر  

نام: علیرضا

نام خانوادگی:فولادگر

مربی:قرآن