دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر آموزشی

کادر آموزشی دبستان

*****

مربی های  پیش دبستانی

      خانممحمود زاده                     خانم جلالی

**************

آموزگاران کلاسهای اول

خانم اکبری    خانم توکلی    خانم شهبازی     خانم کلاهدوزان

      اول یک                       اول دو                           اول سه                                       اول چهار

**************

آموزگاران کلاسهای دوم

خانم حیدر پور   خانم درخشنده    خانم سالم    خانم مسائلی 

  دوم یک                        دوم دو                                   دوم سه                            دوم چهار

**************

آموزگاران کلاسهای سوم 

     خانم مهره کش         خانم میرجمال                  خانم رحیمی

       سوم یک                         سوم دو                             سوم سه

**************

آموزگاران کلاسهای  چهارم

         خانم لعلی                                    آقای ملکوتی     

        فارسی   هدیه                                ریاضی ، علوم 

**************

آموزگاران کلاسهای پنجم وششم

آقای میربد        آقای یاری        آقای باقری            آقای ثابت

  فارسی                  ریاضی              علوم            مطالعات هدیه

**************

مربیان قرآن

   خانم شانه ساز              خانم صابری              آقای فاتحی

   پایه اول و دوم       پایه سوم و چهارم            پنجم وششم

**************

مربیان هنر

 خانم ابراهیمی           خانم مومنی                         آقای نیلی

     پایه اول               پایه دوم وسوم              پایه چهارم پنجم ششم

**************

مربی تربیت بدنی

آقای شاکریان

دوره اول و دوم