دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر آموزشی

کادر آموزشی دبستان

*****

مربی های  پیش دبستانی

خانم اکبری       خانم بهره من        خانم شانه ساز

**************

آموزگاران کلاسهای اول

خانم چیت ساز       خانم توکلی      خانم موسوی       خانم شهبازی

**************

آموزگاران کلاسهای دوم

خانم سالم                    خانم درخشنده                     خانم صمیمی

**************

آموزگاران کلاسهای سوم 

     خانم کریمی                خانم منعمیان                  خانم میرجمال

       سوم یک                         سوم دو                                  سوم سه

**************

آموزگاران کلاسهای  چهارم

           خانم هاشمی          خانم قربانی                 آقای ملکوتی     

        فارسی   هدیه           فارسی هدیه                         ریاضی  

**************

آموزگاران کلاسهای پنجم وششم

خانم رحیمی        آقای یاری     آقای باقری     آقای کریمی

  فارسی                  ریاضی              علوم            مطالعات هدیه

**************

مربیان قرآن

   خانم لعلی                   آقای هنرمند نیا                   آقای فاتحی

   دوره اول                         دوره دوم                             دوره دوم

**************

مربیان هنر

آقای قاسمی                    خانم مومنی                خانم ابراهیمی

دوره دوم                           دوره اول                        دوره اول

**************

مربیان تربیت بدنی

آقای شاکریان                                               آقای پهلوان نشان

دوره دوم                                                             دوره اول