مقام های ورزشی مدرسه


مقام دوم در مسابقات شنای زیر 9 سال

مقام اول در مسابقات شنای زیر 9 سال

کسب مقام در مسابقات قویترین مردان کوچک

کسب رتبه سوم انفرادی شنا در استان

کسب رتبه اول تیمی شنا در مسابقات استانی

کسب رتبه اول و سوم مسابقات دو و میدانی ناحیه 

کسب رتبه سوم در مسابقات تکواندو  ناحیه