دبستان پسرانه 1 دارالقرآن مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

کلاس ها

                                       پایه اول یک                                                                                                             پایه چهارم یک

                                       پایه اول دو                                                                                                               پایه چهارم دو

                                     پایه اول سه                                                                                                                 پایه چهارم سه

                                   پایه اول چهار 

    ****************************************************

                                      پایه دوم یک                                                                                                                پایه پنجم یک                                       

                                      پایه دوم دو                                                                                                                   پایه پنجم دو

                                      پایه دوم سه       

                                    پایه دوم چهار                                                                                                                پایه پنجم سه

*****************************************************

                                    پایه سوم یک                                                                                                                  پایه ششم یک

                                    پایه سوم دو                                                                                                                    پایه ششم دو

                                     پایه سوم سه                                                                                                                   پایه ششم سه