دبستان پسرانه 1 دارالقرآن | سامانه همکلاسی

رتبه اول جابربن حیان
1397/11/30 ساعت 15:12:42
اردوی درون مدرسه ای
1397/11/28 ساعت 10:05:15
آزمایشگاه پویا
1397/11/27 ساعت 09:28:05
نمایشگاه دفاع مقدس
1397/11/14 ساعت 11:01:01
افتتاحیه زمین چمن
1397/11/14 ساعت 10:39:34
جشن شکوفه ها
1397/11/14 ساعت 10:28:43