نمونه سوالات درس علوم

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:                     سوالات علوم فصل اول

کلاس اول تلاش                        آموزگار: اعظم کریمی

-----------------------------------------------

1- چیزهای اطرافمان را با کدام عضو می بینیم؟

 

2- صداهای اطرافمان را با کدام عضو می شنویم؟


3- با کدام عضو بوها را تشخیص می دهیم؟


4- با کدام عضو مزه ها را تشخیص می دهیم؟


5- سردی، گرمی، نرمی و زیری را با کدام عضو تشخیص می دهیم؟


6- چند حس داریم آن ها را نام ببر؟


7- چند نوع مزه داریم آن ها را نام ببر؟


8- راه های مراقبت از چشم ها را بیان کنید؟


9- راه های مراقبت از گوش ها را بیان کنید؟