فارسی

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:                            تکلیف تمرینی نشانه (وِ)

کلاس اول تلاش دبستان پسرانه دارالقرآن        آموزگار: اعظم کریمی

_________________________________________________

1- مرتب کن. 

سوارکار، ا سب، ا ست، ایستاده، کِنارِ

................................................................................................

 

دا ور، بازی، در، سوت، می ز ند

................................................................................................

___________________________________________________

2 -کلمه بساز. 

کار، باد، وزنه، ورزِش، بردار، با، بادبادک، سواد


_________          __________           __________

____________________________________________________

3- بخش دوم هر کلمه را با یکی از ترکیبات ( وِ ) کامل کن. 

سا+........ =..........

آ +......... =..........

د + ....... = .........

___________________________________________________

4- با توجه به جمله اول جملات بعدی را کامل کن.

من کیوی دوست دارم.

تو کیوی دوست ........

او کیوی دوست ........

ما کیوی دوست .........

شُما کیوی دوست .......

آنان کیوی دوست ........

____________________________________________________

5 - در جای خالی کلمه مناسب بنویس.

( نانوا، وزنه بردار، ورزش، دویدم، ویتامین )

سیب ........ دا رد.

........ با آرد نان دُرُست می کُند.

من در باران .........

.......... وزنه را برداشت.

.......... بدن را نیرومند می کُند.

____________________________________________________

6 - در جای خالی یکی از کلمات (من، تو، او) را بنویس.

..... می ر وم.

..... می روی.

..... می ر ود.

____________________________________________________

7 - بخش و صداکشی کن.

ورامین

می شنوم